Wettelijke vermeldingen

Deze pagina bevat belangrijke informatie met betrekking tot de website www.teseoair.com (hierna SITE), en de copyright. Gelieve de onderstaande aanwijzingen aandachtig te lezen.

Informatie volgens Statuut/Oprichtingsakte

Teseo Srl
BTW-nr. 01501210981
Fiscale code en inschrijvingsnummer 01501210981 in het Handelsregister van BRESCIA
Capitale Sociale i.v. € 500.000,00

Copyright © 2017, Teseo Srl

Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.
Elk recht op dit werk is voorbehouden volgens de geldende regelgeving.
Elk recht op de gegevensbanken is voorbehouden.

De gehele of gedeeltelijke vertaling, aanpassing, verwerking, reproductie op enige wijze (inclusief de elektronische opslag), van al het in deze site bevatte materiaal is voor alle landen voorbehouden.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, publicatie en distributie van al het in deze site bevatte materiaal, inclusief de framingde analoge media en, in het algemeen, de digitale opslag zijn uitdrukkelijk verboden zonder de schriftelijke toestemming van Teseo Srl , zonder afbreuk te doen aan de verschuldigde vergoedingen.

De inhoud van deze site (waaronder, maar niet beperkt tot, de teksten, de logo’s, de pictogrammen , de afbeeldingen, de grafische weergaven, de gegevensbanken), evenals de wijze waarom de inhoud gepresenteerd wordt en de formaten (grafischelayout) zijn het eigendom van° Teseo Srl en worden beschermd door de Italiaanse en internationale wetgeving ter bescherming van de auteursrechten.

Indien er, onbedoeld, materiaal is gepubliceerd dat beschermd is door copyright of in strijd met de geldende wetten, worden de gebruikers verzocht dit mee te delen aan Teseo Srl die zich ertoe verplicht om dit materiaal onmiddellijk uit zijn elektronische archieven te verwijderen zodra het bedrijf kennis krijgt van de overtreding.

Handelsmerken

Andere vermelde namen, van producten, diensten of bedrijven, kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren. Deze worden beschermd door de Italiaanse en internationale wetten inzake het auteursrecht.

Waarschuwingen

De informatie van de SITE kan mogelijk technische onnauwkeurigheden, weglatingen of typografische fouten bevatten. De beschikbare documentatie, inclusief de direct of indirect met links bereikbare documenten, de bestanddelen en de betreffende grafische weergave worden «zoals ze zijn» geleverd, zonder garantie voor gebreken en/of defecten die het gebruik ervan kunnen verhinderen en/of beperken.

Teseo Srl behoudt zich bovendien het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk gewenst moment, wijzigingen aan te brengen aan deze opmerkingen en gebruikswijzen, de diensten, producten en/of programma’s beschreven op deze site.

Bovendien wordt niet gegarandeerd dat de documenten vrij van fouten, virus en/o andere schadelijke inhoud zijn. Alle kosten voor elke ingreep voor reparatie en/of correctie blijven ten laste van de gebruiker.

De gebruiker stemt ermee in om Teseo Srl te ontheffen van mogelijke claims, schade, directe of indirecte aansprakelijkheid voor het gebruik van deze site.