Privacy e Cookies


Geachte bezoeker van de website,

het bedrijf Teseo Srl is zich terdege bewust van uw belangrijke recht op de bescherming van uw persoonsgegevens ten behoeve van uw recht op vertrouwelijkheid, persoonlijke waardigheid en meer in het algemeen ten aanzien van uw fundamentele vrijheden, en verzekert u dat uw persoonsgegevens verwerkt worden met inachtneming van de bovengenoemde beginselen en overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (Italiaans wetsbesluit 196/2003), de “Privacycode”.

Op deze pagina wordt de wijze van beheer van de website www.teseoair.com beschreven in verband met de verwerking van de persoonsgegevens van de bezoekers die de site raadplegen.

Het betreft een kennisgeving krachtens Artikel 13 van het Italiaanse wetsbesluit 196/2003 “Code inzake de bescherming van de persoonsgegevens”.
De kennisgeving is alleen van toepassing op de website van het bedrijf Teseo Srl en niet op de andere websites die eventueel via op de site gesignaleerde links door de bezoeker geraadpleegd kunnen worden.
De kennisgeving is ook gebaseerd op de Aanbeveling nr. 2/2001 die de Europese regelgevende instanties voor de bescherming van persoonsgegevens, door middel van de bij artikel 29 van richtlijn 95/46/EG ingestelde Groep, op 17 mei 2001 hebben goedgekeurd voor de identificatie van enkele minimumeisen voor het online verzamelen van persoonsgegevens en, in het bijzonder, de wijze, de tijden en de aard van de informatie die de voor de gegevens verantwoordelijke instanties aan de gebruikers moeten verstrekken wanneer deze de webpagina’s bezoeken, ongeacht het doel van het bezoek.
De bezoekers moeten dit Privacybeleid aandachtig lezen voordat er enige persoonlijke informatie verstrekt wordt.

1 - DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

Als gevolg van de raadpleging van deze website kunnen er gegevens van geïdentificeerde of identificeerbare personen verwerkt worden.
De verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is het bedrijf Teseo Srl. Tot op heden het Hoofd van de Beveiliging voor de verwerking van de persoonsgegevens dhr Paolo Guzzoni, beschikbaar bij de vestiging van het bedrijf Teseo Srl, Via degli oleandri, 1 - 25015 - Desenzano del Garda (BS) - Italië.

2 - PLAATS VAN VERWERKING VAN DE GEGEVENS

De met de webdiensten van deze website verband houdende verwerkingen vinden plaats op het eerder genoemde adres van het bedrijf Teseo Srl en ten kantore van het bedrijf Evoluzione Telematica S.r.l., belast met de bouw en het onderhoud van de website.

3 - SOORTEN GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

3.1 - Navigatiegegevens

Wanneer de gebruiker zich met de website verbindt en enkel deze enkel bezoekt, is zijn aanwezigheid op de site anoniem.
De computersystemen en de softwareprocedures voor de werking van deze website verwerven, tijdens de normale functionering, echter een aantal persoonlijke gegevens waarvan de verstrekking een automatisch gevolg is van het gebruik van de communicatieprotocollen van Internet.
Het betreft informatie die niet verzameld worden om gekoppeld te worden aan geïdentificeerde personen maar die, gezien hun aard, door middel van verwerking en combinatie met gegevens in het bezit van derden, de identificatie van de bezoekers mogelijk zou kunnen maken.
Onder deze categorie gegevens vallen de IP-adressen of de domeinnamen van de computers gebruikt door de bezoekers die zich met de website verbinden, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde middelen, het tijdstip van het verzoek, de afmeting van het als antwoord verkregen bestand.
Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het verkrijgen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de website zoals het aantal bezoekers, de verblijftijd op de site, de bezochte delen van de site, de geografische locatie van herkomst van het contact voor het bezoek aan de site (geolocalisatie) en om de goede werking van de site te controleren (de website van het bedrijf Teseo Srl maakt gebruik van het systeem Google Analytics dat volledig anoniem op deze gegevens handelt).
Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor het vaststellen van aansprakelijkheid in geval van eventuele cybercriminaliteit ten nadele van de website in kwestie.

Google Analytics

De website www.teseoair.com gebruik de service “Google Analytics”, een service van Google Inc. (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door middel van de cookies verkregen informatie over het gedrag van de klant bij het gebruiken van websites (inclusief het IP-adres) worden overgedragen naar een server in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te beoordelen, rapporten over de activiteiten van de website op te stellen voor de exploitanten van de websites en om andere diensten voor de activiteiten van de website en het gebruik van internet aan te bieden.
Google kan deze informatie ook overdragen aan derden indien dat door de wet wordt voorgeschreven of in geval van derde partijen die deze informatie voor Google verwerken. Raadpleeg Cookies and Analytics en het privacybeleid voor Google Analytis voor meer informatie.

4 - VRIJWILLIG DOOR DE GEBRUIKER VERSTREKTE GEGEVENS

De persoonsgegevens verstrekt door de gebruikers die vrijwillig met de site interageren en hun persoonlijke gegevens verstrekken voor het uitvoeren van bepaalde diensten (verzoeken voor commerciële informatie, inschrijving voor nieuwsbrieven, aankoop van producten, enz.), worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de gewenste dienst of prestatie.

5 - DOEL EN WIJZE VAN VERWERKING

De verwerking van de verzamelde gegevens zal gebaseerd zijn op beginselen van eerlijkheid, rechtmatigheid en transparantie en voor de bescherming van uw privacy en uw rechten. De door u verstrekte gegevens zullen verwerkt worden voor de doeleinden van de activiteiten van het bedrijf. De gegevens zullen verwerkt worden, zowel met informatica-instrumenten als op papier en andere geschikte media, in overeenstemming met de wet.

6 - AARD VAN DE VERLENING EN BETROKKEN PERSONEN

Het verlenen van de gegevens is verplicht om de diensten ter beschikking te kunnen stellen en de eventuele weigering voor het verstrekken van deze gegevens kan nadelig zijn voor het leveren van de dienst of het leveren van de dienst onmogelijk kunnen maken.

De gegevens kunnen worden meegedeeld aan entiteiten extern van het bedrijf, zoals medewerkers, consultants, vertegenwoordigers, vervoerders, partners, kredietinstellingen of andere instanties, alleen indien strikt verbonden met de uitvoering van de relatie (bijv. de verzending van producten, enz.).

7 - RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

De persoon waarop de persoonsgegevens betrekking hebben (betrokkene) is ten allen tijde gerechtigd om bevestiging te krijgen van het bestaan of niet van de gegevens en om kennis te nemen van de inhoud en de oorsprong, de juistheid ervan te controleren of aanvullingen, bijwerkingen of rectificatie ervan te vragen (artikel 7 van wetsbesluit 196/2003).
Volgens dit artikel heeft de betrokkene het recht om te vragen om annulering, transformatie in anonieme vorm of het blokkeren van gegevens die verwerkt zijn in strijd met de wet, en zich in ieder geval, op legitieme gronden, te verzetten tegen hun verwerking. De rechten van artikel 7 van wetsbesluit 196/2003 kunnen worden uitgeoefend door aanvragen zonder formaliteiten gericht aan de Eigenaar of het Hoofd van de veiligheid en de bescherming van de persoonsgegevens bij de hoofdvestiging van het bedrijf Teseo Srl, Via degli oleandri, 1 – 25015 – Desenzano del Garda (BS) - Italië.